Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a reklamační řád společnosti RODIČE V AKCI o.p.s.

Všeobecně.

 1. Těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem se řídí veškeré nákupy vstupenek na kulturní, společenské, sportovní nebo jiné akce (dále jen “Akce”) prostřednictvím společnosti RODIČE V AKCI o.p.s. Nákupem vstupenky jakoukoliv formou vyjadřuje zákazník souhlas s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a zavazuje se jimi řídit.
 2. Společností RODIČE V AKCI o.p.s. se rozumí společnost RODIČE V AKCI o.p.s., zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v odd. O, vložce 343, IČ:02539586se sídlem Staré Hodějovice, Hodějovická 277, PSČ 370 08. Kontaktní adresou pro zákazníky je shodná se sídlem společnosti.
 3. Společnost RODIČE V AKCI o.p.s. je pořadatelem jednotlivých Akcí, na které jsou vstupenky prodávány. Nákupem vstupenky na Akci vzniká právní vztah mezi zákazníkem, který vstupenku nakupuje a pořadatelem této Akce. Veškeré nároky zákazníka proto směřují vždy vůči pořadateli Akce.
 4. Zákazník je v souvislosti se vstupem na konkrétní Akci vždy povinen dodržovat pravidla stanovená pořadatelem Akce. Je rovněž povinen podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Akce.
 5. Pořadateli každé Akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání. Nákupem vstupenky bere zákazník toto právo pořadatele na vědomí.
 6. Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo určené místo společností RODIČE V AKCI o.p.s. tato společnost neodpovídá.

 

Postup při nákupu vstupenek.

 1. Postup při nákupu vstupenek je podrobně popsán na webových stránkách společnosti RODIČE V AKCI o.p.s. na adrese www.rodicevakci.cz. Jsou zde rovněž definovány jednotlivé druhy a výše plateb účtovaných vedle ceny vstupenek v závislosti na jednotlivých způsobech úhrady ceny vstupenek a jejich doručování zákazníkovi. Zákazník je při nákupu vstupenek povinen uvedený postup a platební podmínky dodržovat.
 2. S cenami jednotlivých vstupenek se lze seznámit na webových stránkách společnosti RODIČE V AKCI o.p.s. na adrese: www.rodicevakci.czanebo s nimi bude zákazník seznámen při jejich nákupu v prodejním místě společnosti RODIČE V AKCI o.p.s.
 3.    Vstupenky na dobírku se nezasílají.
 4.    Z důvodu uvedeného v ust. § 54, písm. g) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky odstoupit postupem podle § 53, odst. 7 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na Akci, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době.

Reklamační řád.

 1. Veškeré reklamace vstupenek zakoupených v prodejní síti RODIČE V AKCI o.p.s. se řídí těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem.
 2. Zaplacené vstupné se nevrací, pokud není níže výslovně uvedeno jinak.
 3. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a zákazníkovi nebude poskytnuta náhrada.
 4. V případě, že zákazník zvolí při nákupu vstupenek jako způsob doručení vstupenek jejich doručení prostřednictvím České pošty na adresu v ČR nebo službou EMS na adresu v ČR anebo poštou na adresu na Slovensku a vstupenky mu takto doručeny nebudou, uvědomí zákazník společnost RODIČE V AKCI o.p.s., která obratem učiní u České pošty reklamaci. Vyřízení této reklamace trvá v případě doručování na adresu ČR maximálně 30 dnů, v případě doručení mimo ČR maximálně 60 dnů. Bude-li výsledkem reklamačního řízení u České pošty zjištění, že došlo ke ztrátě zasílané vstupenky z důvodů neležících na straně zákazníka, společnost RODIČE V AKCI o.p.s. zákazníka o výsledku vyrozumí a vrátí mu peníze zaplacené za nedoručené vstupenky včetně poplatku za doručení.
 5. V případě, že ze strany pořadatele dojde k úplnému zrušení Akce, bude zákazník, který společnosti RODIČE V AKCI o.p.s. poskytl svůj kontakt (e-mail, poštovní adresa, fax apod.), prostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměn o tom, že Akce je zrušena. Společnost RODIČE V AKCI o.p.s. neodpovídá zákazníkovi, pokud jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout anebo pokud zákazník obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení Akce se zpožděním.
 6.    Dojde-li ze strany pořadatele k úplnému zrušení Akce, bude společnost RODIČE V AKCI o.p.s. vracet vstupné pouze do výše prostředků, které jí zákazník poskytl.
 7. Veškeré reklamace a případné dotazy je třeba doručit bez zbytečného odkladu elektronickou poštou obchodnímu úseku RODIČE V AKCI o.p.s. na e-mailovou adresu:info@rodicevakci.cz anebo písemně na adresu: RODIČE V AKCI o.p.s. Hodějovická 277, Staré Hodějovice, 370 08.

Ochrana osobních údajů.

 1. Společnost RODIČE V AKCI o.p.s. shromažďuje a uchovává poskytnuté osobní údaje, které o sobě poskytne zákazník (i potencionální) při nákupu vstupenky a užívání webových stránek společnosti RODIČE V AKCI o.p.s. Osobními údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jsou informace o osobě zákazníka, na základě kterých jej lze přímo nebo nepřímo identifikovat. Společnost RODIČE V AKCI o.p.s. osobní údaje shromažďuje a uchovává prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti. Osobní údaje jsou chráněny v souladu s uvedeným zákonem o ochraně osobních údajů. Společnost RODIČE V AKCI o.p.s. je oprávněna pověřit v souladu s tímto zákonem zpracováním osobních údajů třetí osobu jako zpracovatele.
 2. Společnost RODIČE V AKCI o.p.s. zpracovává osobní údaje tak, že
 • je sbírá pro pozdější využití, jako je např. odesílání zakoupených vstupenek, zasílání informací o změnách u Akcí či vstupenek, umožnění vstupu zákazníka na Akci včetně sdílení údajů s příslušným pořadatelem Akce, je-li to k zajištění účasti zákazníka na Akci potřebné;
 • uchovává osobní údaje za účelem vyhodnocení, udržení a zdokonalování vztahů se svými (potenciálními) zákazníky nebo pro vylepšování svých služeb a produktů;
 • je užívá pro získání provozních informací, vyvíjení produktů a služeb nebo dalších aktivit, které mohou podpořit obchodní postupy;
 • je užívá k uplatňování a provádění zákonných povinností.
 1. Poskytnutím osobních dat společnosti RODIČE V AKCI o.p.s., resp. nákupem vstupenky dává zákazník souhlas se zpracováním osobních údajů způsobem, který je popsán výše.
 2. Přenos dat mezi počítačem zákazníka a serverem RODIČE V AKCI o.p.s. je během nakupování vstupenek zabezpečen šifrováním pomocí protokolu SSL, a to za účelem ochrany přenášených dat.
 3. Společnost RODIČE V AKCI o.p.s. si vyhrazuje právo ukončit a odstranit uživatelské účty těch zákazníků (uživatelů), kteří za období dvanácti po sobě jdoucích měsíců neuskuteční žádný nákup vstupenek.

 

Závěrem.

 1. Pokud by bylo některé ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu neplatné, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.
 2. RODIČE V AKCI o.p.s. si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky a reklamační řád aktualizovat.

RODIČE V AKCI o.p.s.